Využívání počítačových prostředků (PC stanice)

Internet a PC stanice je možné využívat ve výpůjční době knihovny dle následujících pravidel:

 • 1. Uživatel má možnost využívat počítačových prostředků např. k získávání informací prostřednictvím
 • sítě Internet, k odesílání emailů, tisku, kopírování atd.
 • 2. Doba využití je stanovena na 30 minut (bez poplatku a pouze jednou za den).  V případě, že na využití nečeká další čtenář, je možné po dohodě s knihovníkem tuto dobu prodloužit – uživateli je však účtován poplatek za využití PC stanice ve výši 15,- Kč. Knihovník má také právo dobu využití zkrátit.
 • 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu.
 • 4. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • 5. Uživatel je povinen odhlašovat se ze svých účtů a po ukončení práce vymazat veškeré soukromé soubory.
 • 6. Uživatel nesmí zasahovat do konfigurace počítače a nastavení sítě. Uživatel nesmí měnit nastavení uživatelského softwaru. Uživatel nesmí měnit nastavení internetového prohlížeče.
 • 7. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • 8. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny
  a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • 9. Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a datům jiných uživatelů internetu.
 • 10. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů sítě ani chod a výkonnost sítě nadměrným zatěžováním počítačových prostředků nebo kterýmkoliv jiným způsobem
 • 11. Uživatel je povinen dodržovat pravidla, která platí na prostředcích jiných sítí, ke kterým získá přístup; je zakázáno zobrazovat a šířit prostřednictvím počítačových prostředků MěK materiály pro politickou a náboženskou agitaci, materiály pornografického charakteru a materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.
 • 13. Zjistí-li správce sítě nebo odpovědný pracovník porušení těchto pravidel uživatelem, může být uživatel vyloučen z přístupu k počítačovým prostředkům MěK nebo k dalším službám MěK poskytovaným, popř. s ním může být zavedeno řízení o náhradě způsobené škody.