Ochrana osobních údajů

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé také jako GDPR, které je účinné od 25.5.2018) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky.


Kompletní informace o ochraně osobních údajů využívaných Městskou knihovnou v Týně nad Vltavou jsou uvedeny v Knihovním řádu MěK – Příloha č. 2 Poučení o ochraně osobních údajů a dodatečné Příloze k Poučení o ochraně osobních údajů.


Jak knihovna nakládá s osobními údaji 

Městská knihovna v Týně nad Vltavou zpracovává osobní údaje čtenářů a návštěvníků, jsou-li nezbytné pro poskytování knihovnických a informačních služeb. Knihovna je správcem osobních údajů svých registrovaných čtenářů, zákonných zástupců registrovaných čtenářů do 15 let, případně zákonných zástupců ostatních uživatelů, dále jednorázových uživatelů internetu, účastníků akcí a dalších uživatelů.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb čtenářům a návštěvníkům v souladu s knihovním zákonem, ochrana knihovního fondu a dalšího majetku knihovny, informování o službách nebo zpracování statistických informací o činnosti.

Jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme

Knihovna je otevřený prostor a její služby může využívat každý. Základním dokumentem upravujícím práva a povinnosti knihovny i uživatelů je KNIHOVNÍ ŘÁD. Některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétní osobě, proto potřebuje znát její osobní údaje. Jde zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (tzv. absenční) a služby na to navázané (správa čtenářského konta, rezervace a objednávky, historie výpůjček, výpůjčky e-knih atd.). Tyto služby nabízíme registrovaným čtenářům, kteří se ke službám přihlašují vyplněním přihlášky. Osobní údaje potřebujeme znát i za účelem poskytování dalších služeb, určených i neregistrovaným čtenářům. Do této kategorie patří např. pronájmy prostor nebo přihlášení na akci s omezeným počtem účastníků.

Údaje pro poskytování knihovnických a informačních služeb

Pro půjčování dokumentů uživatelům mimo knihovnu potřebujeme základní osobní údaje o tom, kdo chce tyto služby využívat (jméno a příjmení, datum narození, adresu), v případě zákonného zastupování dětí do 15 let a dospělých osob s opatrovníkem potřebujeme stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 257/2001 Sb.

Knihovna zpracovává údaj o tom, zda je čtenář držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, studentského průkazu (potvrzení o studiu atp.) v případě, že si přeje čerpat slevu na roční poplatek.

Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo využíváme pro efektivnější komunikaci se čtenáři a pro jejich informování o připravené rezervaci, vyřízené objednávce, zaslání upozornění o překročení výpůjční lhůty nebo zaslání důležité informace týkající se provozu knihovny. Poštovní adresu využíváme, pokud si čtenář přeje být informován tímto způsobem.

Zprávy, které knihovna zasílá pouze elektronicky např. upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, Vám můžeme zasílat pouze tehdy, máme-li Váš správný e-mail.

Knihovna uchovává historii výpůjček pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii a dále pro případ řešení sporných situací. V případě, že si uživatel nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její jednorázové smazání osobně v knihovně. Výmaz poskytneme zdarma do 30 dnů po obdržení písemné žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele. Žádost je možné podat v knihovně během otevíracích hodin knihovny.

Na základě povědomí o potřebách a požadavcích čtenářů, kteří knihovnu pravidelně využívají, můžeme své služby rozvíjet. Údaje z výpůjční činnosti mohou posloužit např. k rozvoji knihovny, nákupu nových titulů apod.

Web knihovny a soubory cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když ji navštívíte.

Soubory cookies používáme z různých důvodů, z nichž všechny mají za cíl zlepšit uživatelský komfort návštěvníků našich webových stránek. Podrobné informace Zásady cookies (EU) – Městská knihovna Týn nad Vltavou (knihovnatnv.cz)

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Údaje uchováváme ještě rok po skončení platnosti čtenářského průkazu. Během tohoto roku má čtenář možnost si registraci obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

Čtenář má právo požádat o výmaz (anonymizaci) svých osobních údajům zpracovávaných knihovnou i dříve, pokud již nechce využívat služeb knihovny. Výmaz poskytneme zdarma do 30 dnů po obdržení písemné žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele. Žádost je možné podat v knihovně během otevíracích hodin knihovny.

Údaje o finančních transakcích mezi knihovnou a čtenářem uchováváme současně s historií výpůjček nebo do doby, kdy čtenář požádá o smazání osobních údajů.

Kde své údaje najdete

Náhled na většinu osobních údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí on-line ČTENÁŘSKÉ KONTO , které je dostupné každému čtenáři po přihlášení. Čtenářské konto nabízí přehled osobních údajů (identifikační a kontaktní údaje) a dále přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček, zadaných rezervacích a další informace). Pro přihlášení do čtenářského konta je nutné mít nastavené heslo viz např. Návod na nastavení nového hesla.

Čtenář má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou. Tento výpis může získat i v elektronické podobě. Výpis poskytneme zdarma do 30 dnů po obdržení písemné žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele. Žádost je možné podat v knihovně během otevíracích hodin knihovny.

Aktuálnost a oprava osobních údajů

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti registrace se proto na jejich aktuálnost ptá a správnost ověřuje dle potřebných osobních dokladů. Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě. Některé osobní údaje si uživatelé mohou sami upravit ve svém čtenářském kontě (e-mail, telefon, kontaktní adresa, heslo).

Zpracování osobních údajů jinými subjekty

Knihovna zpracovává osobní údaje v automatizovaném knihovním systému Advanced Rapid Library od firmy Cosmotron Bohemia s r. o.

Ve výjimečných případech  požadujeme z důvodu očekávaného velkého zájmu veřejnosti registraci (přihlášení) účastníků na akce knihovny. Při registraci na akci se účastníci přihlašují přes online formulář, emailem nebo telefonicky. Uvádějí své jméno, příjmení a e-mail či telefonní kontakt. Tato data zpracováváme na vlastních serverech a nepředáváme je třetím osobám. 

Osobní údaje pod kontrolou

Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i Vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit se do knihovny může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje ke čtenářskému online kontu dalším osobám. Heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo.

Se svým podnětem nebo dotazem týkajícím se vašich osobních údajů se můžete obrátit na pracovníky knihovny:

Bc. Ivu Janovskou (vedoucí knihovny) a Mgr. Kateřinu Nováčkovou

kontakt: knihovnatnv@gmail.com, 385 772 307

případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.